ERP KARAT

Projektové řízení

Řešení Projektové řízení slouží k evidenci, plánování a vyhodnocování různých typů projektů.

Nabízí definici časového harmonogramu projektu a požadavků na zdroje, kapacitní plánování zdrojů váženým průměrem, operativní plánování dílčích zdrojů, plánování a sledování nákladů za projekt a jeho etapy. Pro daný projekt je možné definovat milníky, které se mohou vázat k určité etapě a jsou definované pro konkrétní datum. Každý projekt může obsahovat libovolný počet etap a požadavků na zdroje či materiál.

Pro zobrazování etap a požadavků daného projektu je výhodné používat „Harmonogram projektu“, který přehledně zobrazuje hierarchii položek projektu včetně grafického zobrazení časových průběhů. V rámci harmonogramu projektů lze přidávat, editovat a rušit etapy, nebo požadavky, měnit termíny a typy vazeb, nebo způsob provázání a posunu. Další způsob, jak lze projekt zobrazovat a měnit jeho rozložení v čase je využití integrovaných Ganttových diagramů, které zobrazují definované projekty s rozpadem na etapy a požadavky s on-line prováděním změn do IS KARAT.

Jelikož projektové řízení v IS KARAT je odvětvově neutrální, lze v něm evidovat jak projekty výrobního charakteru, tak stavební projekty, projekty vývoje, investiční projekty a celou řadu jiných typů projektů, které je třeba plánovat, řídit a vyhodnocovat jak po stránce zdrojů, materiálu, tak po stránce finanční.


Základní charakteristika, popis řešení

Jednotlivé projekty jsou evidovány v dokladové agendě projektů, kde každý projekt má svoje číslo. K projektu jsou navázány etapy projektu a požadavky na zdroje. Etapy mohou v projektu vytvářet stromovou podobu s více úrovňovou strukturou. Každá etapa může obsahovat n požadavků na zdroje. V rámci sledování projektu lze pracovat s jeho stavy (Příprava, Schvalování, Realizace, Ukončení) a taktéž se stavy jeho etap. V rámci projektového řízení lze definovat požadavky na materiál pro jednotlivé etapy a provádět výdej materiálů z těchto požadavků. Nad požadavky zdrojů lze provádět časové odvádění jednotlivých požadavků. V případě, že existuje nějaká výrobní etapa, lze vstoupit až do položek výrobních příkazů, zakázkového postupu nebo technologického postupu. Podobně lze zadávat výrobní příkazy malé výroby, navázat se na servisní poptávky, nabídky, zakázky a na CRM.

Projekt i etapy jsou v systému prezentovány účetními zakázkami, které jsou stejně jako etapy projektu provázány stromovou strukturou. To v praxi znamená, že veškeré finanční plánování či vyhodnocování lze provádět, jak způsoben „ze spodu“ tedy dle dílčích etap projektu, tak „z vrchu“ ze strany nadřízených etap či samotného projektu.

Systém též umožňuje provázat více projektů vzájemně způsobem nadřízeného a podřízených projektů, a to opět s možností dílčího či kompletního finančního plánování a vyhodnocení.

Kompletní servis ICT Služeb

Po více než 20 letech zkušeností máme jasnou představu o korektním a optimálním fungování ICT. Vytváříme čisté systémy, snadno přizpůsobitelné vašim požadavkům.